Residence Visa til Dubai

At opnå residence visa eller residency i De Forenede Arabiske Emirater er en proces, som består af flere led. Som dansker kan man som hovedregel regne med, at man kan opnå residency.

Opholdstilladelse i Dubai eller De Forenede Arabiske Emirater er dog betinget af en række forhold. Blandt andet må man ikke lide af nogle smitsomme sygdomme, herunder HIV og smitsom lungebetændelse, jf. lokal lov.

Det er ikke omkostningsfrit at etablere sig i Dubai for så vidt angår de bureaukratiske øvelser og diverse gebyrer og etableringsomkostninger. Der er også flere måder at etablere sig på – og i ny og næ ændrer man lokalt på både regler og gebyrer.

Hvis man ønsker vor assistance til etablering i Dubai, foregår det som udgangspunkt ved stiftelse af et selskab – hvorefter man lader selskabet ansætte sig selv, hvorved man opnår ret til ophold.

Hvert år skal selskabet fornys (renewal). Visum gælder normalt i 3 år, hvorefter dette skal fornys separat.

Såfremt man etablerer et setup på ovennævnte måde, har man ret til at udføre, hvad man kan karakterisere som “general consulting”.

Dette inkluderer imidlertid ikke f.eks. import/eksport af varer til/fra De Forenede Arabiske Emirater, opstart af butik eller anden fysisk tilstedeværelse i De Forenede Arabiske Emirater m.fl. For en uddybning af vilkårene, kontakt os.

Krav for at opnå residence visa

For at ansøge om residency i De Forenede Arabiske Emirater skal man fremvise en række dokumenter. Kravene hertil kan variere afhængig af jurisdiktion og lokale regler. Men det inkluderer som hovedregel

  • (ren) straffeattest (skal notariseres)
  • bank statement
  • bank reference letter
  • uddannelsesbevis

Mange dokumenter skal underskrives på papir i flere eksemplarer. I De Forenede Arabiske Emirater er der desværre endnu ikke en løsning i stil med NemID, hvorfor man bør have dette in mente.

I forbindelse med processen, kan det meste ordnes via email. I de tilfælde, hvor originaldokumenter skal fremsendes, kan dette ofte klares med kurérpost eller – afhængig af, hvor meget sagen haster – kan vi modtage dokumenterne i København.

Hvor lang tid tager det

Det er selvsagt svært at give et eksakt tidsestimat for, hvor længe den bureaukratiske proces med etablering af selskab, ansøgning om opholdstilladelse mv. tager. Men et groft skøn vil sige en måned, forudsat at man har sine egne papirer klar og notariseret, jf. ovenstående. Vi kan også bistå med notarisering.

Et estimat som ovenstående er naturligvis blot baseret på vor erfaringer med processen. Dette er ingen garanti, og man bør som hovedregel i Mellemøsten belave sig på en vis tålmodighed, selvom ekspeditionen af opholdstilladelse i Dubai og De Forenede Arabiske Emirater generelt efter lokale forhold må anses for ret effektiv.

I perioder under Ramadan kan ekspeditionstiderne være længere. Endvidere er der en lang række lokale hellig- og fridage, som tillige kan forsinke processen.

Priser

Det er umiddelbart ikke helt enkelt at sige præcis, hvad en etablering i Dubai eller De Forenede Arabiske Emirater kommer til at koste. Dette skyldes dels, at der er adskillige måder at gøre dette på, dels at priser og lokale regler kan ændre sig mere dynamisk, end man er vant til fra europæiske/danske forhold.

Men da det er et punkt, som naturligvis interesserer de fleste, kan man se, at man som udgangspunkt skal afsætte et beløb i størrelsesordenen ca. 100.000 DKK til etablering det første år. Herefter kommer der nogle (mindre) løbende udgifter hvert år/hvert 3. år.

Ovennævnte overslag tager højde for de konkrete priser for selskaber, visum, stempel, vor bistand til processen samt lokale gebyrer og depositum for at få visum (hvilket returneres ved opsigelse).

Hvad kan vi hjælpe med

Vor kernebistand er som anført at bistå med etablering af setup i De Forenede Arabiske Emirater samt efter ønske rådgivning om og vejledning omkring forholdene, særligt de skattemæssige forhold, ved exit fra Danmark.

Efter ønske kan vi også være behjælpelig med oprettelse af bankkonto, herunder introduktion til lokale banker samt en snak om helt praktiske forhold omkring livet i Dubai eller De Forenede Arabiske Emirater.

Kontakt os i dag for en uforpligtende snak om mulighederne og omkostningerne ved flytning til Dubai eller De Forenede Arabiske Emirater.